چهارشنبه 22/09/96 16:30
 
 
منشور خدمت گزاری

 

 منشور خدمتگزاری

ت : تعهد و تکریم ارباب رجوع
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و کارکنان آن،تکریم ارباب رجوع و توجه به کرامت انسانها را از اولویتهای کار خود می دانند و درانجام وظایف خود تعهد و التزام دارند.
م : مشتری مداری و اطلاع رسانی
برای تحقق اهداف سازمان بدنبال معرفی هرچه بیشتر ظرفیتها و پتانسیلهای سازمان به مردم و مسئولین هستند تا خدمت گیرندگان خود را توسعه داده و بر تعداد مخاطبین و مشتریان خود بیافزایند.
ل : لیاقت و شایستگی
در این سازمان کارها بر اساس لیاقت و شایستگی افراد توزیع شده و مسئولیت بر مبنای شایستگی افراد بدانها واگذار گردیده است.
ی : یادگیری و باز آموزی
آموزش و یادگیری اصل مهم فعالیت کارکنان سازمان است و همه در اجرای سیاستهای مبتنی بر بازمهندسی فرآیند باور داشته که خدمات خود را بهتر از گذشته به خدمتگیرندگان ارائه دهند.
ک : کوشش و تلاش مضاعف
و برای تحقق اهداف عالیه و تعالی سازمان از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نخواهند کرد.