دوشنبه 30/05/96 07:58
 
 
Enter Title

قابل توجه مزایده گران:

مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد مزایده های الکترونیکی سازمان ۵ روز، همچنین مهلت زمانی پذیرش برنده بودن و واریز وجه مبلغ پیشنهادی ۳ روز (۷۲ ساعت) می باشد.