دوشنبه 05/04/96 13:52
 
 
Enter Title

 توجه توجه:

مزایده گران محترم:
واریز کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:

شماره حساب 1902594184 به نام شرکت بهسازان ملت شعبه نارنجستان، کد شعبه 65359 ، شناسه واریز 300123