چهارشنبه 22/09/96 16:17
 
 
مزایده 1073 اموال غیر منقول

 

آگهی مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1073

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1073 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) و به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت : ساعت 8  روز پنج شنبه مورخ 25/8/96    آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت 24 روز شنبه مورخ 4/9/96

زمان رمزگشایی پیشنهادات : ساعت 14  روز یک شنبه مورخ 5/9/96                        

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه ی مراحل فرایند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه )، ارسال پیشنهاد قیمت ، رمزگشایی پیشنهادات و اعلام به برنده دربستر سامانه ی مذکور انجام می پذیرد.

2-متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره های دفترثبت نام 88969737 و 85193768 و مرکز تماس 27313131 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی به نشانی setadiran.irWWW.TAMLIKI.IR مراجعه نمایند.

3- خریداران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی WWW.TAMLIKI.IR مراجعه و برای بازدید از املاک مطرح در مزایده استان تهران با شماره تلفن 44907602 و 44903372 هماهنگی لازم بعمل آورند.

4-شرکت کارمندان دولت در مزایده منع قانونی دارد.

5-پیشنهاد می گردد متقاضیان محترم جهت اخذ اطلاعات و آگاهی از شرایط و نحوه­ی انعقاد قرارداد به نمایند گی های سازمان مراجعه و از املاک مطرح در مزایده بازدید بعمل آورند.

6-املاکی که دارای شريک مشاعی بوده و همچنین املاکی که فاقد سند مالکیت ثبتی می­باشند از طریق تنظیم صلح نامه واگذار می­گردد.

7-همزمان با انعقاد قرارداد با برنده مزايده، در املاكي كه فاقد مفاصاحساب شهرداري و اداره امور مالياتي باشد به برنده وكالت داده مي­شود تا ظرف مدت 2 ماه از تاريخ عقد، ضمن مراجعه به مبادي ذيربط اقدامات لازم جهت اخذ مفاصا حساب­ها و استعلامات مربوطه به عمل آورد. در صورت عدم اقدام در موعد مقرر سازمان مسئوليتي در قبال پرداخت بدهي­ها و خسارات احتمالي نخواهد داشت . هرگاه كه مبلغ لازم جهت تسويه مفاصاحساب ماخوذه بيش از مبلغ قرارداد فيمابين باشد سازمان حق فسخ قرارداد را براي خود محفوظ مي­دارد

8-شرکت کارمندان دولت در مزایده منع قانونی دارد.