چهارشنبه 22/09/96 16:32
 
 
زمانبندی مزایده های اموال غیر منقول

ردیف

ماه برگزاری

شماره مزایده

زمان شروع مزایده

زمان اتمام مهلت دریافت پیشنهاد

زمان رمزگشایی

ساعت رمزگشایی

روز

تاریخ

روز

تاریخ

روز

تاریخ

1

فروردین

1065

شنبه

26/1/96

یک شنبه

3/2/96

دوشنبه

4/2/96

14

2

اردیبهشت

1066

شنبه

16/2/96

دو شنبه

25/2/96

سه شنبه

26/2/96

14

3

خرداد

1067

پنج شنبه

11/3/96

دو شنبه

22/3/96

چهارشنبه

24/3/96

14

4

تیر

1068

چهارشنبه

14/4/96

شنبه

24/4/96

یک شنبه

25/4/96

14

5

مرداد

1069

چهارشنبه

11/5/96

شنبه

21/5/96

یک شنبه

22/5/96

14

6

شهریور

1070

شنبه

11/6/96

دوشنبه

20/6/96

سه شنبه

21/6/96

14

7

مهر

1071

چهارشنبه

5/7/96

 شنبه

15/7/96

یک شنبه

16/7/96

14

8

آبان

1072

سه شنبه

2/8/96

 شنبه

13/8/96

یک شنبه

14/8/96

14

9

آذر

1073

پنج شنبه

25/8/96

شنبه

4/9/96

یک شنبه

5/9/96

14

10

دی

1074

چهارشنبه

22/9/96

 شنبه

2/10/96

دو شنبه

4/10/96

14

11

بهمن

1075

شنبه

23/10/96

دوشنبه

2/11/96

سه شنبه

3/11/96

14

12

بهمن

1076

چهارشنبه

18/11/96

سه شنبه

28/11/96

یک شنبه

29/11/96

14