دوشنبه 05/04/96 13:57
 
 
زمانبندی مزایده های منقول 1396

 

ماه برگزاری مزایده
شماره مزایده
تاریخ شروع مزایده الکترونیکی،بازدید و مراجعه به وبگاه سازمان
مراجعه به وبگاه و ارائه پیشنهاد (همزمان بازدید)
تاریخ اتمام مهلت ثبت پیشنهاد در وبگاه(همزمان بازدید)
تاریخ رمز گشایی پیشنهادی مزایده و اعلام برندگان
آخرین مهلت واریز وجه برای نفر اول (3روز)
آخرین مهلت واریز وجه برای نفر دوم (3روز)
فروردین
193
چهارشنبه
 پنجشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
96/01/23
96/01/24
96/01/28
96/01/30
95/02/04
96/02/05
اردیبهشت
194
سه شنبه- چهارشنبه
پنجشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
96/02/12-13
96/02/14
96/02/18
96/02/20
95/02/23
96/02/26
خرداد 1
195
سه شنبه- چهارشنبه
پنجشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
96/03/02-03
96/03/04
96/03/08
96/03/10
95/03/15
96/03/16
خرداد 2
196
سه شنبه- چهارشنبه
پنجشنبه
دوشنبه
چهار شنبه
شنبه
سه شنبه
96/03/23-24
96/03/25
96/03/29
96/03/31
95/04/05
96/04/06
تیر
197
سه شنبه- چهارشنبه
پنجشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
96/04/20-21
96/04/22
96/04/26
96/04/28
95/05/02
         96/05/03  
مرداد
198
 سه شنبه- چهارشنبه
پنجشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
96/05/10 -11
96/05/12
96/05/16
96/05/18
95/05/23
     96/05/24      
شهریور 1
199
سه شنبه- چهارشنبه
پنجشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
96/05/31-96/06/01
96/06/02
96/06/06
96/06/08
95/06/13
96/06/14
شهریور 2
200
سه شنبه- چهارشنبه
پنجشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
96/06/21-22
96/06/23
96/06/27
96/06/29
95/07/03
96/07/04
مهر
201
یکشنبه- دوشنبه
سه شنبه
شنبه
دوشنبه
پنجشنبه
یکشنبه
96/07/18-19
96/07/20
96/07/24
96/07/26
95/07/22
96/08/02
آبان
202
سه شنبه- چهارشنبه
پنجشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
96/08/09-10
96/08/11
96/08/15
96/08/17
95/08/15
96/08/23
آذر 1
203
سه شنبه- چهارشنبه
پنجشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
96/08/30-96/09/01
96/09/02
96/09/06
96/09/08
95/09/06
96/09/14
آذر 2
204
سه شنبه- چهارشنبه
 پنجشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
96/09/28 -29
96/09/30
96/10/04
96/10/06
95/09/27
96/10/12
دی
205
سه شنبه- چهارشنبه
 پنجشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
96/10/19 -20
96/10/21
96/10/25
96/10/27
95/10/18
96/11/03
بهمن
206
سه شنبه- چهارشنبه
 پنجشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
96/11/10 -11
96/11/12
96/11/16
96/11/18
95/11/09
96/11/24
اسفند
207
سه شنبه- چهارشنبه
 پنجشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
96/12/02
96/12/03
95/12/07
96/12/09
95/11/30
96/12/15